In trang

THÔNG BÁO TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Cập nhật lúc : 16:56 10/10/2013

THÔNG BÁO TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2013-2014

Theo hướng dẫn của Cục nhà giáo của Bộ GD ĐT, các thầy cô truy cập

địa chỉ WEB sau đây để tải tài liệu BDTX giáo viên 2013-2014:

 

http://taphuan.moet.gov.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-13/

 

 Gõ vào đay: